Periscope - Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age (in danish)

Projekt PERISCOPE er et EU projekt gennemført i Italien, Polen og Danmark i perioden 2008-2010. Den danske del af Projekt PERISCOPE er gennemført af det danske PERISCOPE forskningsteam som er en del af MENU på Aalborg Universitet i København.

Formål

Formålet med projektet var at vurdere sundhedsstatus og -adfærd blandt børn i børnehavealderen (3-6 år) i de tre ovennævnte lande og at udvikle og teste interventioner i børnehaver, der kan være med til at fremme sund spisning, maddannelse og fysisk aktivitet.

Medlemmer af teamledelsen

Projektledelse har været varetaget af professor Bent Egberg Mikkelsen. Videnskabelig assistent Sanne Sansolios har koordineret arbejdet og stået for det praktiske feltarbejde sammen med en række projektmedarbejdere. 

Publikationer

Rapporter: Mad i børnehaven. Når ernæring bliver en smagssag.

Rapporten konkluderer at en sundhedsfremmende indsats, som har børns maddannelse som mål, må medtænke de barrierer for sundhedsadfærd, som præger børn og unges liv. Pædagogernes handlekompetence må af samme grund styrkes, så disse kan løfte opgaven og agere som ambassadører for børnenes sundhed.

Bidrag til rapporten

Smagsworkshop for børnehavebørn - en genvej til maddannelse Resultaterne fra smagsworkshoppen viste at de deltagende pædagoger efterfølgende observerede, at det pædagogiske personale hyppigere italesatte maden i frokostsituationen. Derudover observerede de; at børnenes interesse for smagsindtryk steg, at de blev bedre til at sætte ord på smagsoplevelsen, samt at børnenes medbragte eftermiddagsfrugt blev mere varieret. Skattejagten og madspillet "Sans for Sjov" viste, at samtale om smag ikke behøver at være en stillesiddende aktivitet, men at fysisk aktivitet med fordel kunne inddrages.

Periscope Interventionsresultater

Resultaterne viste at frugt & grønt en til flere gange om ugen indtaget i hjemmet steg samlet med 6,6 % i interventions- og kontrolbørnehaverne. Derudover viste at børns første prioritet var katagorien brød, pasta og ris (indenfor denne katagori, var prioritetsrangordnen som beskrevet) og dernæst katagorien frugt. Derudover viste resultaterne at børns indtag af bælgfrugter steg i de to interventionsbørnehaver med henholdsvis 6 og 12 %.

Madinterventions resultater

Der blev gennemført en 5dags-baseline undersøgelse i fire interventionsbørnehaver dels for at undersøge om menuen levede op til de officielle anbefalinger og om børnene spiste de mængder der ligeledes er anbefalet, og dels for at få et indblik i børnenes valg og fravalg. Børnenes madindtag og -spild blev registreret gennem alle 4 uger og resultaterne for baseline undersøgelsen blev grundlaget for interventionskomponenterne. Interventionen blev foretaget i to interventionsbørnehaver og som i baseline undersøgelsen blev børnenes mad indtag og spild registreret. Denne rapport indeholder udregninger fra både baseline undersøgelsen og fra interventionen.

Om Periscope projektet

Projekt periode: 01/05/2008 - 01/01/2010

Se projektet i AAU's forskningsdatabase (VBN)

Kontakt

Prioritized staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/